Nowe przepisy przewidują m.in. przeszkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy zagwarantowanie uczniom miejsca na pozostawienie w szkole podręczników.

MEN zrezygnowało jednak m.in. z obowiązku przenoszenia zajęć wymagających intensywniejszego wysiłku umysłowego (jak matematyka czy fizyka) na godziny wcześniejsze, do szóstej godziny lekcyjnej.

Zmiany obejmują:
• Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych . Ma uwzględniać zróżnicowanie zajęć w każdym dniu i równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz ma brać pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
• Szafki. Dyrektor ma umożliwić pozostawienie w szkole podręczników i przyborów szkolnych.
• Rejestr wyjść grupowych uczniów. Dyrektor bądź inna upoważniona osoba ma prowadzić rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek. W rejestrze ma być zapisana: data, miejsce i godzina wyjścia, cel i program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów i ich podpisy wraz z podpisem dyrektora oraz liczbę uczniów.
• Zabezpieczenie przed poślizgiem. Przejścia na terenie szkoły mają być zabezpieczone przed poślizgiem i oczyszczone ze śniegu i lodu.
• Długość przerw międzylekcyjnych. Dyrektor po konsultacji z radą rodziców i samorządem uczniowskim ustala długość przerw między lekcjami i organizuje je tak, by można było zjeść posiłek na terenie placówki. Długość i organizacja przerw międzylekcyjnych ma być dostosowana do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 do 01.03.2019 roku.
• Prace remontowe. W razie konieczności przeprowadzenia remontu, trzeba tak zorganizować pracę, by nie narażała bezpieczeństwa osób pozostających pod opieką szkoły. Miejsca, w których trwają prace mają być zabezpieczone przed dostępem uczniów.
• Zawieszenie zajęć w szkole. W sytuacji zawieszenia zajęć w szkole (np. z powodu niskiej temperatury) dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
• Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy. Pracownicy placówki mają przejść przez szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy niebędący nauczycielami muszą być przeszkoleni do 1 marca 2019 roku.
• Czas na sporządzenie protokołu powypadkowego. Protokół powypadkowy powinien powstać do 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego. W późniejszym terminie będzie mógł powstać tylko w uzasadnionych przypadkach.

Przepisy regulujące szkolne BHP wejdą w życie 29.11.2018 roku (a więc już za 2 dni). Zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140).

Marta Mandżak-Matusek

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się