Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w ramach systemu edukacji, polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka w chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Jak zgodnie twierdzą specjaliści, im wcześniej zostanie postawiona diagnoza zaburzeń i dopasowane do niej wsparcie, tym lepsze może przynieść efekty.

NIK skontrolował 26 placówek, w tym publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Jak wynika z najważniejszych punktów raportu NIK, dzieci z dysfunkcjami oraz ich rodzice/opiekunowie nie mogą liczyć na fachową i skuteczną pomoc w tej kwestii.

Problem zaczyna się na etapie samej diagnozy. W wielu poradniach mechanizm wczesnego rozpoznawania niepełnosprawności u dzieci nie działa tak jak powinien. Najwięcej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydano na temat dzieci powyżej 3 r.ż., duża część dzieci była zdiagnozowana dopiero w szkole. Według NIK przyczyną tego stanu rzeczy może być brak jasno określonego katalogu niepełnosprawności, które wymagają wczesnego wsparcia rozwoju, ale i niska aktywność lekarzy i pediatrów w wykrywaniu niepełnosprawności czy utrudniona współpraca z rodzicami, niedostrzegającymi problemów u dziecka.

Kolejną przeszkodą jest ograniczona dostępność badań i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz długi termin oczekiwania na wizyty w poradniach. Problemem jest także przedłużanie diagnozy, nawet do kilku lat od pierwszej konsultacji ze specjalistą.

W większości kontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w wystawianiu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, co blokowało planowanie wsparcia dziecka i jego rodziny.

Dużym problemem jest także fakt, że w połowie placówek badanych przez NIK ograniczano wymiar godzinowy wsparcia, a co za tym idzie, nie realizowano w pełni ram programowych. Kontrola NIK wykazała również brak współpracy pomiędzy placówkami udzielającymi wsparcia dziecku i jego rodzinie.

Wynik kontroli był impulsem do skierowania wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o dokonanie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe o zapisy, które poprawią spójność działań terapeutycznych podejmowanych w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnościami w różnych placówkach oświatowych.

Agata Pąchalska

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się