Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Czy pracownik podejmujący studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?

Czy pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej - pedagogowi, podejmującemu studia podyplomowe w zakresie logopedii przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowanie pracy i przystąpienie do egzaminu w ostatnim...

PFRON: którzy pracodawcy muszą opłacać składki?

„Jakie przepisy dotyczą pracodawców w zakresie składek na PFRON? Jak wysokie składki powinni płacić na PFRON? Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach...

Zabezpieczenia dokumentacji zgodnie z RODO

„Kadry i płace w naszej placówce niepublicznej prowadzi osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Całą dokumentacje prowadzi w swoim domu. Pytanie odnośnie polityki bezpieczeństwa a...

Wydatkowanie dotacji oświatowych

„Czy z dotacji oświatowej przyznanej dla szkoły niepublicznej mogę pokryć koszty pobytu ucznia w bursie? Uczeń jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.” Zgodnie z ... (...)...

Ograniczenie etatu nauczyciela mianowanego

Od nowego roku szkolnego prawdopodobnie będę musiała zatrudnić w bursie (mogą w niej mieszkać wyłącznie osoby pełnoletnie) psychologa. Zatrudnienie to ma być dokonane z...

Urlop wychowawczy nauczyciela (część 16/22)

Na podstawie ... (...) art. 67d ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu...

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu na żądanie?

„Czy urlop na żądanie to zapis tylko prawa pracy (K.p.), czy obowiązuje też w szkole (w K.N.), czy także dla pracowników samorządowych?” Zgodnie z art....

Zatrudnienie w oświacie

„Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z 20-letnim stażem (w szkole tej pracuję od 01.09.1999 r.) Na przyszły rok szkolny dyrektor przydzielił mi 16...

Czy podczas kontroli niepublicznego przedszkola można żądać potwierdzenia wpłat od rodziców?

Czy podczas corocznej kontroli finansowej i zasadności wypłaty dotacji dla przedszkola niepublicznego kontrolujący może zażądać potwierdzenia wpłat od rodziców w postaci KP? W Internecie...

Zaświadczenia o niekaralności w oświatowej placówce niepublicznej

„Czy jako właściciel placówki niepublicznej mogę wymagać od pracowników przedstawienia zaświadczenia o niekaralności do akt pracowniczych? Znalazłam informację, że wniosek o wydanie takowego można...

Najnowsze artykuły