Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Zmiany w pomocy psychologicznej w poradniach i placówkach oświatowych

Od początku września 2018 r. obowiązuje ... (...) rozporządzenie MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli...

Awans zawodowy nauczycieli – zmiana przepisów (część 2/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), wprowadza szereg zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które zaczną...

Odpisy na ZFŚS (część 19/22)

Zgodnie z ... (...) art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, w przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie...

Nauczyciele: Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby (część 20/22)

Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania co do zasady charakteryzuje się wzmocnioną trwałości. Przejawem tej zasady jest ... (...) fakt, że rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego...

RODO w szkołach i placówkach oświatowych

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach. Są to numery PESEL, daty urodzenia, czy dane...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli (część 5/22)

Zmiany zapisów w ... (...) KN - (art. 64, art. 66 ust. 1, art. 66a Karty Nauczyciela) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wprowadziła szereg...

Dokumentacja RODO w niepublicznym przedszkolu

„Chciałabym zapytać o dokumentację RODO jaka obowiązuje w naszym niepublicznym przedszkolu. Czy jesteście Państwo w stanie skompletować całość takich dokumentów? Interesuje mnie również szkolenie...

Wydatkowanie dotacji oświatowych

„Czy z dotacji oświatowej przyznanej dla szkoły niepublicznej mogę pokryć koszty pobytu ucznia w bursie? Uczeń jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.” Zgodnie z ... (...)...

Umowa o pracę, czy zlecenie za szkolenie?

„Organizuję w szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły branżowej kursy udzielania pierwszej pomocy. Kurs odbywa się raz w miesiącu przez 2 godziny przez cały...

Sporządzanie aneksów w szkołach

Jak sporządza się aneksy do arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek według nowych regulacji, a gdzie obowiązują jeszcze przepisy ramowych statutów? – wyjaśnia nasz Ekspert...

Najnowsze artykuły