Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Wyjazdy wakacyjne. Jak zakwalifikować zakup polisy ubezpieczeniowej dla młodzieży?

Lato to okres wzmożonych wyjazdów zagranicznych. Młodzież szkolna coraz częściej uczestniczy w międzynarodowych wymianach organizowanych przez szkoły. Wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością...

Senat wniósł kilka poprawek do noweli ustawy o systemie oświaty

Na posiedzeniu w dn. 7 lutego 2015 r. senat wprowadził 9 poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Zmiany w ustawie o systemie oświaty wynikające z nowej ustawy o cudzoziemcach

1 maja 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o cudzoziemcach, a wraz z nią zmiany w przepisach ustawy o systemie oświaty - w...

Finansowane z dotacji wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej jest zwolnione od podatku

Wynagrodzenie pobierane przez właściciela szkoły niepublicznej, z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jest finansowane z dotacji...

Nowe, elastyczne przepisy dotyczące zakupu podręczników szkolnych

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie art. 22ae ust. 8 u.s.o., umożliwiający szkole dokupienie brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych także przed upływem...

Zniesławienie szkoły

„Jakie możliwości działania mogę podjąć jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w stosunku do osób, które przekazują nieprawdziwe informacje pomówienia, oczernianie, plotki na szkodę...

Wypowiedzenie zmieniające, a porozumienie zmieniające

Porozumienie zmieniające i zmniejszenie wymiaru pracy i płacy. „Nauczycielka kontraktowa zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy 10/18 pracowała do 31.08.2015 r....

Szkoły: czy możliwe jest zatrudnienie dyrektora na pół etatu?

„Stowarzyszenie prowadzi publiczną szkołę podstawową i zatrudnia w niej dyrektora szkoły. Teraz otwiera przedszkole i chce zatrudnić w nim dyrektora. Dyrektorem ma być ta...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorem niepublicznego przedszkola specjalnego. Pobieramy sto procent dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jaką maksymalną kwotę wynagrodzenia mogę...

Krajoznawstwo i turystyka szkolna – co się zmieni?

MEN zrezygnowało z części zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji rozporządzenia określającego warunki organizowania imprez i wycieczek szkolnych. Nie będzie m.in. obowiązku przewodnickiego. ...

Najnowsze artykuły