Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w siedzibie pracodawcy?

„Czy akta dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych powinny znajdować się w wydziale kadr organu prowadzącego, czy też w placówce macierzystej?” Przepisynie udzielają wprost odpowiedzi...

Dokumentacja likwidowanej szkoły

"Co zrobić z dokumentacją zlikwidowanej szkoły, przedszkola czy placówki?" W szkole powstaje dokumentacja przebiegu nauczania, jak również cały szereg dokumentów niezwiązanych z dydaktyczną funkcją jednostki,...

Karta zgłoszenia ucznia do przedszkola/szkoły

„Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice są w konflikcie, np. sprawa rozwodowa jest w toku lub rodzice są po rozwodzie i obydwoje choć...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

Zasady rozliczania dotacji gminnych i faktur na firmę, czy osobę fizyczną prowadzącą placówkę? „Jestem osobą fizyczną, właścicielem i dyrektorem niepublicznego przedszkola, posiadam również firmę założoną...

Kiedy możliwe są umowy cywilno-prawne w oświacie?

Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami do prowadzenie zajęć zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa oświatowego w szkole niepublicznej. W takiej szkole nie stosujemy art. 15...

Dyrektorzy: Zastępstwa doraźne w zespole szkolno-przedszkolnym

Zespoły szkół: Czy godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych mogą być przyznawane dowolnie w ramach zespołu, a zatem, czy nauczyciel pracujący w grupach przedszkolnych...

Pomoc uczniom poszkodowanym przez żywioły

Od 25.09.2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie...

Dziecko – obcokrajowiec w przedszkolu

Dotacja przysługuje na każde dziecko przyjęte do niepublicznego przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący w statucie. Narodowość nie stanowi przeszkody ustawowej do przyjęcia dziecka...

Nauczyciele: Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby (część 20/22)

Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania co do zasady charakteryzuje się wzmocnioną trwałości. Przejawem tej zasady jest ... (...) fakt, że rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego...

Odpisy na ZFŚS (część 19/22)

Zgodnie z ... (...) art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, w przypadku likwidacji szkoły lub przekazania jej prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie...

Najnowsze artykuły