Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorem niepublicznego przedszkola specjalnego. Pobieramy sto procent dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jaką maksymalną kwotę wynagrodzenia mogę...

Umowa o pracę, czy zlecenie za szkolenie?

„Organizuję w szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły branżowej kursy udzielania pierwszej pomocy. Kurs odbywa się raz w miesiącu przez 2 godziny przez cały...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli (część 5/22)

Zmiany zapisów w ... (...) KN - (art. 64, art. 66 ust. 1, art. 66a Karty Nauczyciela) Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wprowadziła szereg...

Awans zawodowy nauczycieli – zmiana przepisów (część 2/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.), wprowadza szereg zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które zaczną...

Sporządzanie aneksów w szkołach

Jak sporządza się aneksy do arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek według nowych regulacji, a gdzie obowiązują jeszcze przepisy ramowych statutów? – wyjaśnia nasz Ekspert...

Wydatkowanie dotacji oświatowych

„Czy z dotacji oświatowej przyznanej dla szkoły niepublicznej mogę pokryć koszty pobytu ucznia w bursie? Uczeń jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.” Zgodnie z ... (...)...

Plan wychowawczo-profilaktyczny w szkole

„Pełnię obowiązki dyrektora szkoły od 01.09 bieżącego roku w placówce, do której "weszłam z zewnątrz", poznaję jej specyfikę i funkcjonowanie od przysłowiowej podszewki, ponadto...

Pensum łączone zastępcy dyrektora

„Zastępca zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i nauczyciela. Dyrektor przydzielił mu 8 godzin biologii i 2 godziny biblioteki....

Awans zawodowy nauczyciela

„Czy nauczyciel kontraktowy, zatrudniony na zastępstwo, może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego? Zatrudnienie na cały etat.” Zgodnie z ... (...) art. 10 ust. 2...

Umowy cywilne dla nauczycieli to wyjątki

„Jak obliczyć etat dla nauczyciela szkoły zaocznej - 15 godzin na cały semestr?” Zgodnie z ustawa-karta-nauczyciela/" target="_blank" rel="noopener">art. 10a Karty Nauczyciela, który został wprowadzony do...

Najnowsze artykuły