Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Zbliża się ostateczny termin przekazania danych do bazy danych SIO

Do 9 kwietnia 2013 r. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych muszą przekazać dane do bazy danych SIO. Dane przekazywane są według stanu na dzień...

WSA: przekształcenie szkoły w filię to wystarczający powód do odwołania dyrektora

Ustawa o systemie oświaty pozwala odwołać dyrektora szkoły „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, bez wypowiedzenia, w trakcie roku szkolnego. Zdaniem WSA w Poznaniu (II SA/Po...

Czy szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków?

W NIK powstaje raport dotyczący przygotowania szkół do objęcia obowiązkiem szkolnym 6-latków. Izba stwierdziła, że wszystkie skontrolowane placówki będą na to gotowe po wyeliminowaniu...

Nowoczesny system wspomagania szkół – zadania poradni i bibliotek pedagogicznych

Obecny rok szkolny 2012/2013 to pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania szkół i placówek. Jego budowa zakończy się za trzy lata - od 1...

Dokumentowanie kwalifikacji zawodowych – nowelizacja przepisów o świadectwach

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego spowodowały konieczność określenia sposobu dokumentowania potwierdzanych kwalifikacji zawodowych. To główny powód wydania nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów i...

WSA: gmina nie może ingerować w proces zatrudniania nauczycieli

Organ prowadzący nie ma uprawnień do ustalania wytycznych dotyczących wewnętrznej organizacji pracy szkoły, nie może wydawać zarządzeń dotyczących sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych czy...

Najnowsze artykuły