Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Doskonalenie zawodowe ustawowym obowiązkiem nauczycieli

Od 1 września 2018 r. obowiązuje poszerzony katalog ustawowych obowiązków nauczycieli, sformułowany w art. 6 Karty Nauczyciela – do dotychczas obowiązujących pięciu punktów ustawa...

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

„W przedszkolu został zatrudniony nauczyciel na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Chce rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego czy musi mieć podpisana umowę na dwa lata...

Ocena pracy nauczyciela – przepisy opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz. 1133 opublikowano rozporządzenie MEN z dn. 29.05.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny...
Ekwiwalent Za Niewykorzystany Urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

„Nauczyciel zatrudniony od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim od dnia 03.07.2018 r. Czy ma prawo do ekwiwalentu zgodnie z art....

Zatrudnienie nauczycieli na umowy o pracę

„Zgodnie z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wszyscy nauczyciele mają być zatrudniani w placówkach niepublicznych (szkoła podstawowa, przedszkole) na umowy o pracę. Zatrudniam...

Zatrudnienie w oświacie

„Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z 20-letnim stażem (w szkole tej pracuję od 01.09.1999 r.) Na przyszły rok szkolny dyrektor przydzielił mi 16...

Nakaz zatrudniania nauczycieli (część 21/22)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzi od 01.08.2018 r. istotne zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli ... (...) niesamorządowych jednostek oświatowych. Do Karty Nauczyciela, zostanie bowiem...

Nowe zasady dokonywania ocen nauczycieli pracy (część 18/22)

Od 01.09.2018 r. wchodzą w życie zmiany zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, które zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela. Do ustawy KN, na mocy regulacji ustawy...

Rozwiązanie umowy z nauczycielem (część 17/22)

Zgodnie z ... (...) art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności...

Urlop wychowawczy nauczyciela (część 16/22)

Na podstawie ... (...) art. 67d ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu...

Najnowsze artykuły