Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

ZNP: rodzic nie powinien uczestniczyć w postępowaniu awansowym, bo nie jest fachowcem

Projekt nowelizacji KN zakłada zwiększenie roli rodziców w życiu szkoły. Przedstawiciele rady rodziców mogliby uczestniczyć w pracach komisji ds. awansu zawodowego w charakterze obserwatorów....

RPD: nauczyciele nie mogą czuć się bezkarni

Nagana z ostrzeżeniem, a nawet uniewinnienie – tak często kończy się postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela stosującego przemoc fizyczną w kontaktach z uczniem. Gdzie troska...

MEN: puzzle z katastrofą smoleńską nie są pomocą dydaktyczną

MEN zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie, w którym stanowczo podkreśla, że przypisywanie zabawkom, których celem jest manipulowanie opinią dziecka, waloru edukacyjnego jest niedopuszczalne....

Nauczyciel nie może odbywać stażu w szkole, którą sam prowadzi

Obowiązujące przepisy nie zabraniają łączenia funkcji organu prowadzącego szkołę z obowiązkami nauczyciela. Taki układ rodzi jednak komplikacje w zakresie awansu zawodowego. Osoba fizyczna będąca...

Mniej kuratorium w awansie zawodowym nauczycieli

Nowelizacja Karty nauczyciela ograniczy rolę kuratorium oświaty w procedurze awansu zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele kuratora będą zapraszani do komisji tylko w charakterze obserwatorów, a nadzór...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem – analiza przepisów

Wiele przepisów traktujących o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem przewiduje, iż ma ono miejsce w ostatnim dniu roku szkolnego. W efekcie, choć do utraty...

Do prowadzenia zajęć z nowych przedmiotów wystarczą dotychczasowe kwalifikacje

Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 w klasach I liceum ogólnokształcącego realizowana będzie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wraz z nią pojawią się nowe przedmioty...

SN: Funkcjonariusza można znieważyć niepublicznie

Zgodnie z regulacjami KN nauczyciel, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach przewidzianych w Kodeksie karnym....

Najnowsze artykuły