Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

Z funduszu sołeckiego można sfinansować zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

Dziś upływa termin podejmowania uchwał w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Ze środków tego funduszu można sfinansować m.in. wydatki edukacyjne. ...

Dodatkowe środki na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Do 15 maja br. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.    ...

Dotacje oświatowe na prowadzenie szkół niepublicznych – zmiany

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, uchwalona 20.02.2015 r. (Dz.U. poz. 357), wprowadziła bardzo istotne zmiany w art. 90 u.s.o., regulującym warunki i tryb udzielania...

NIK zaplanowała na 2016 r. aż 9 kontroli w oświacie

Cyfryzacja szkół i przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – to dwa z dziewięciu tematów kontroli zaplanowanych przez NIK na rok 2016 w sektorze oświaty....

Projekt podziału subwencji oświatowej – algorytm na 2017 rok

MEN skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. Te...

Świetlica i stołówka w jednym pomieszczeniu – to realia polskich podstawówek

W co trzeciej szkole podstawowej stołówka i świetlica funkcjonują w jednym pomieszczeniu – wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez ZNP. Według związkowców to dowód...

Powstała „Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce”

Przedstawiciele administracji rządowej przygotowali strategię rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej. Dotąd taki dokument miały trzy mniejszości: niemiecka, ukraińska i litewska.  ...

NIK skontrolowała szkoły pod kątem bhp

Szkoły nie zapewniają uczniom odpowiednich warunków higieniczno-zdrowotnych, a to negatywnie wpływa na poziom kształcenia – takie są wnioski NIK po kontroli w województwie lubuskim....

Zmiany w dotowaniu placówek wychowania przedszkolnego

Delegacją ustawową do rozporządzenia MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi...

W 2016 r. będą środki na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami

W projekcie ustawy okołobudżetowej na 2016 r. znajdą się przepisy gwarantujące odpowiednie środki na organizację kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ...

Najnowsze artykuły