Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły oraz placówki

Sposób postępowania określają wówczas przepisy rozdziału 4 rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i...

Podstawowe zadania w zakresie organizacji odpowiednich warunków pracy i nauki

W treści rozporządzenia zawarto przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem: warunków prowadzenia zajęć w...

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych

Obowiązki szkoły lub placówki w zakresie organizowania bezpiecznych zajęć sportowych Okolicznościami, w których występuje relatywnie wysoki stopień ryzyka wypadkowego wśród uczniów, są bez wątpienia zajęcia...

Bezpieczeństwo podczas zajęć w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu

Odpowiednie utrzymanie maszyn i innych urządzeń W przepisach rozdziału 2 rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych...

Podstawy prawne organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki

Przepisy techniczno-budowlane Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki wymaga spełnienia szeregu szczegółowych wymagań oraz stosowania zaleceń i instrukcji określonych w wielu aktach normatywnych,...

Ogólne zasady sporządzania i wydawania świadectw oraz dokumentów szkolnych

W myśl art. 11 ust. 1 u.s.o. świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego,...

Placówki doskonalenia nauczycieli

W systemie doskonalenia kadry pedagogicznej istotną rolę odgrywają placówki doskonalenia nauczycieli. W zależności od organu uprawnionego do ich zakładania i prowadzenia publiczne placówki dzielą...

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą...

Rada pedagogiczna oraz społeczne organy działające w szkole i placówce

Omówione w tym punkcie przepisy rozdziału 4 u.p.o. „Społeczne organy w systemie oświaty” nie dotyczą niesamorządowych szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek...

Zasady funkcjonowania organizacji związkowych

W ramach zadań i kompetencji, jakie przyznaje im prawo, organizacje związków zawodowych opiniują lub uzgadniają pewne kwestie, a także reprezentują prawa i interesy pracowników,...

Najnowsze artykuły