Ocena pracy nauczycieli i pracowników pedagogicznych

Nowy system oceniania pracy nauczycieli, ustanowiony w znowelizowanych i znacznie rozbudowanych przepisach art. 6a KN, obowiązuje od 1 września 2018 r. Należy jednak pamiętać,...

Awans zawodowy dyrektorów, pracowników administracji oświaty oraz nauczycieli urlopowanych

Dyrektor szkoły, który posiada na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata (a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej...

Awans zawodowy nauczycieli – ogólne zasady

System awansu zawodowego nauczycieli został znacząco zmodyfikowany ustawą z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203). Z dniem 1 września 2018...

Długość stażu oraz zasady jego odbywania

Wymiar stażu i warunki jego odbywania W obecnym stanie prawnym podstawowa ścieżka awansu zawodowego nauczyciela wynosi 15 lat (a nie, jak kiedyś – 10 lat)....

Standardy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych

Kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzone jest w: szkołach wyższych, placówkach doskonalenia nauczycieli. Wymaga podkreślenia, że zgodnie z art. 70b ust. 1 KN doskonalenie...

Jak interpretować przepisy dotyczące przedłużenia stażu nauczyciela?

Proszę o interpretację art. 9d ust. 5 KN w części mówiącej o konieczności ponownego odbycia stażu w związku z nieobecnością nauczyciela w pracy trwającą...

Centra kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia praktycznego

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, a także ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego to jednostki organizacyjne funkcjonujące w obszarze kształcenia ustawicznego. Ich zadania i...

Ocena pracy dyrektorów

Zasady i tryb ustalania oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli, oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych określa rozp....

Szczegółowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego Zgodnie z § 6 ust. 1 cyt. rozp. nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie...

Awans nauczyciela i plan rozwoju zawodowego

„Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż na nauczyciela mianowanego. Jeżeli nauczyciel przystępujący do awansu na mianowanego musi wraz z wnioskiem złożyć plan rozwoju zawodowego, czy może...

Najnowsze artykuły