Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły oraz placówki

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, o których była mowa we wcześniejszych fragmentach nin. rozdziału, pozwala na zminimalizowanie ryzyka wypadku ucznia lub innej osoby...

Podstawowe zadania w zakresie organizacji odpowiednich warunków pracy i nauki

Techniczne aspekty organizowania pracy w jednostkach oświatowych uregulowano w rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych...

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zawodów sportowych oraz zajęć rekreacyjnych

Okolicznościami, w których występuje relatywnie wysoki stopień ryzyka wypadkowego wśród uczniów są bez wątpienia zawody sportowe, w tym także zajęcia wychowania fizycznego. Obowiązki...

Bezpieczeństwo podczas zajęć w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu

Szkoły prowadzące zajęcia edukacyjne zgodnie z profilem kształcenia ogólnozawodowego powinny zapewnić uczniom materialne i techniczne warunki kształtowania umiejętności ogólnozawodowych oraz umiejętności związanych z kierunkiem...

Podstawy prawne organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki związane jest z koniecznością spełnienia szeregu szczegółowych wymagań oraz stosowania zaleceń i instrukcji określonych w wielu aktach normatywnych, w tym również w przepisach techniczno-budowlanych. ...

Najnowsze artykuły