Czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczycieli W przypadku czasu pracy nauczycieli kluczowe znaczenie ma rozróżnienie między wymiarem czasu pracy a wymiarem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które...

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

„Od 01.09.2016 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie art. 7 ust 1d ustawy o systemie oświaty w celu prowadzenia zajęć z kształcenia zawodowego. Czy należy...

Czy w ramach tzw. godzin karcianych nauczyciel może przeprowadzać inwentaryzację?

Czy w ramach godzin dodatkowych z art. 42 KN nauczyciele mogą zostać zobowiązani do przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece szkolnej?  ...

Dodatkowe roczne wynagrodzenie

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej...

Zasadnicze oraz średnie wynagrodzenie nauczyciela

Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela Podstawowym składnikiem płacy nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Czynnikami, które mają decydujący wpływ na jego wysokość, są: stopień awansu zawodowego nauczyciela, kwalifikacje, jakimi dysponuje...

Wynagrodzenie egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów

Zgodnie z art. 9c ust. 9 u.s.o. w przeprowadzaniu egzaminów biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele; w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą również brać...

Zwolnienia od pracy oraz wynagrodzenie przysługujące za czas tych zwolnień

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Zwolnienia udzielane na podstawie Kodeksu pracy W...

Zwolnienia od pracy związane z udziałem w uroczystościach religijnych

Uprawnienia pracowników należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie udzielania zwolnień od pracy na czas świąt religijnych przypadających w dniach niebędących ustawowo wolnymi od pracy uregulowano...

Obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 KN jednym z elementów wynagrodzenia nauczycieli – poza m.in. pensją zasadniczą – są dodatki do wynagrodzenia...

Nagroda jubileuszowa oraz nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Nagroda jubileuszowa W myśl art. 47 ust. 1 KN nauczycielom za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa. Pierwszą nagrodę nauczyciel otrzymuje po 20 latach pracy,...

Najnowsze artykuły