Organizacja roku szkolnego

Omówione niżej rozp. dotyczy więc organizacji roku szkolnego w zreformowanych publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych...

Przyjmowanie do szkół publicznych osób przybywających z zagranicy

Kwestie związane z kształceniem osób przybywających z zagranicy zostały uregulowane w rozdziale 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t. jedn. Dz.U....

Ogólne zasady sporządzania i wydawania świadectw oraz dokumentów szkolnych

W myśl art. 11 ust. 1 u.s.o. świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego,...

Dokumentowanie procesu edukacyjnego

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania,...

Duplikaty dokumentów oraz opłaty za ich wydawanie

W myśl § 22 ust. 1 rozp. MEN z dn. 26.04.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 939) w razie utraty oryginału świadectwa, odpisu...

Biuletyn Informacji Publicznej szkoły

"Czy szkoła powinna posiadać Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)? Czy na stronie internetowej szkoły mogą być umieszczone takie dokumenty szkolne jak: regulamin pracy, regulamin ZFŚS...

Warunki przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Warunki rekrutacji uczniów do przedszkoli, szkół i placówek publicznych szczegółowo określa rozdział 6 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017...

Programy nauczania i podręczniki szkolne

W myśl art. 12 ust. 2 KN w realizacji programu nauczania nauczyciel ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa...

Uznawanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą

Zgodnie z art. 93 ust. 1 u.s.o. wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: 1)  ...

Najnowsze artykuły