Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli reguluje obszerny rozdział 10 KN (art. 75–85z). Szczegółowe rozwiązania zawarto natomiast w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art....

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Przedmiotem nadzoru pedagogicznego jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkół i placówek oświatowych, a celem – podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w tych szkołach...

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym

"Czy właściciel niepublicznego przedszkola, sprawujący również funkcję dyrektora, będący nauczycielem lecz nie mającym żadnego stopnia awansu, może prowadzić nadzór pedagogiczny w przedszkolu?" Zauważyć należy, że...

Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?

"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds. pedagogicznych?" Zgodnie z treścią ... (...)...

Wzór planu nadzoru pedagogicznego 2016/2017 r.

Jak powinien wyglądać wzór planu nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017 dla placówki niepublicznej - ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego? Plan nadzoru pedagogicznego  Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dn. 07.09.1991...

Czy usunięcie nagany z akt osobowych nauczyciela wymaga pisemnego potwierdzenia?

W lipcu 2012 r. nauczyciel otrzymał naganę na piśmie. Nagana została dołączona do akt osobowych nauczyciela i po roku zostanie cofnięta. Czy o usunięciu...

Odpowiedzialność porządkowa

. Wstęp Odpowiedzialność porządkowa dotyczy wszystkich pracowników szkoły lub placówki oświatowej. Uregulowania w tej materii zawarte są w Kodeksie pracy.Dopuszczalność...

Najnowsze artykuły