Egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 21d u.s.o. egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie programowej kształcenia...

Egzamin maturalny

Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego – egzamin sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Dyrektor szkoły,...

Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych. Natomiast osoby dorosłe,...

Zasady promowania uczniów

Promowanie – definicje pojęć Promowanie ucznia polega na rozstrzygnięciu o jego awansie na programowo wyższy etap kształcenia (do następnej klasy, kolejnej szkoły). O promocji ucznia...

Zasady klasyfikowania uczniów

Klasyfikacja – definicje pojęć Celem klasyfikowania jest ustalenie ocen klasyfikacyjnych, które różnią się od ocen bieżących tym, że podsumowują pewien okres nauki ucznia. Zgodnie z...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia...

Zasady oceniania uczniów

Ocenianie wewnątrzszkolne Zgodnie z art. 44b ust. 1 u.s.o. w ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega...

Najnowsze artykuły