Zasady oceniania uczniów

Ocenianie wewnątrzszkolne Zgodnie z art. 44b ust. 1 u.s.o. w ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega...

Egzamin maturalny

Ogólne warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego zostały określone w przepisach art. 44zzb–44zzz u.s.o., natomiast uregulowania szczegółowe znajdują się w rozp. MEN z dn....

Zasady promowania uczniów

Ogólne warunki i zasady promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostały określone w rozdziale 3a u.s.o., a kwestie szczegółowe – w przepisach wykonawczych...

Zasady klasyfikowania uczniów

Ogólne warunki i sposób klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostały określone w rozdziale 3a u.s.o., a kwestie szczegółowe – w przepisach wykonawczych...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ogólne warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dalej „egzaminu zawodowego”) zostały określone w art. 44zzzb–44zzzy u.s.o., a regulacje szczegółowe znajdują się...

Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

W myśl art. 3 ustawy z dn. 22.03.1989 r. o rzemiośle (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1285) dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są...

Egzamin gimnazjalny

Zgodnie z reformą edukacji, wprowadzaną ustawą z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), której towarzyszy ustawa z dn....

Najnowsze artykuły