Zmiany w subwencjach oświatowych

Dnia 09.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 01.12.2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U....

Czy gmina może wstrzymać wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola?

„Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi niepubliczne przedszkole, założone dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Gmina wstrzymała wypłacanie mu dotacji oświatowej na dalsze prowadzenie przedszkola, uzasadniając...

Czy można zaniżyć dotacje gminne dla uczniów?

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje od gminy 75% dotacji. Po analizie dokumentów finansowych dostarczonych przez gminę dotyczących kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych działających w tej...

MEN: obowiązek dowozu ucznia dotyczy tylko szkoły obwodowej

Do biur poselskich zgłaszają się rodzice i opiekunowie, których dzieci zostały przyjęte do szkół poza obwodem zamieszkania i nie mogą korzystać z bezpłatnego dowozu. Argumentują,...

Czy 2,5-letnie dziecko może uczęszczać do przedszkola?

„Stowarzyszenie prowadzi przedszkole niepubliczne. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola w uzasadnionych przypadkach. Jakie podstawowe wymogi i dokumenty należy mieć,...

Bezpłatny dowóz uczniów do szkoły

"Czy gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły uczęszczającemu we własnym obwodzie? Zaznaczam, że dziecko ma już obowiązek...

Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie

Regulacje ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) nakładają na gminę obowiązek finansowania dotacji udzielanej szkole prowadzonej przez stowarzyszenie, niezależnie od tego, czy jest to szkoła...

Podstawy prawne pomocy materialnej

Unormowania ustawy o systemie oświaty przewidują wsparcie materialne uczniów. Pomoc w tym zakresie przyznawana jest w szczególności takim uczniom, którzy - w wyniku splotu...

Charakter oraz formy pomocy materialnej

Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w treści art. 90c ust. 1 u.s.o. pomoc materialna udzielana uczniom ma charakter socjalny albo motywacyjny. Stosownie zatem do unormowań u.s.o....

Zadania szkoły i j.s.t. w zakresie udzielania pomocy materialnej

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów i zasiłków szkolnych) jest zadaniem własnym gminy. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy, a świadczenia przyznaje...

Najnowsze artykuły