Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Przepis ten...

Powierzanie stanowisk kierowniczych

Wymóg przeprowadzenia konkursu nie obowiązuje w szkołach (placówkach) publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące j.s.t. Omówione w tym punkcie przepisy nie dotyczą...

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach

W myśl art. 62 ust. 1 i 2 u.p.o. publiczną szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Organ prowadzący...

Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?

"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds. pedagogicznych?" Zgodnie z treścią ... (...)...

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli w określonych typach szkół i placówek

Zgodnie z art. 9 ust. 1 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia...

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego

Odpowiednio więc do rodzaju zajmowanego stanowiska kompetencje te wykonuje: organ prowadzący szkołę (j.s.t., minister, osoba prawna niebędąca j.s.t., osoba fizyczna) – w przypadku odwołania...

Najnowsze artykuły