Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?

"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds. pedagogicznych?" Zgodnie z treścią ... (...)...

Powierzanie stanowisk kierowniczych

Wymóg przeprowadzenia konkursu nie obowiązuje w szkołach (placówkach) publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące j.s.t. Omówione w tym punkcie przepisy nie dotyczą...

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli w określonych typach szkół i placówek

Zgodnie z art. 9 ust. 1 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia...

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach

W myśl art. 62 ust. 1 u.p.o. szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Organ prowadzący może też, po...

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego

Odpowiednio więc do rodzaju zajmowanego stanowiska kompetencje te wykonuje: organ prowadzący szkołę (j.s.t., minister, osoba prawna niebędąca j.s.t., osoba fizyczna) – w przypadku odwołania...

Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

Zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą...

Najnowsze artykuły