Podmioty objęte przepisami Karty Nauczyciela

Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.)) określono w art....

Podmioty objęte przepisami Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie

W stosunku do niektórych grup pracowników pedagogicznych przepisy Karty Nauczyciela znajdują zastosowanie tylko w pewnym zakresie, ściśle określonym w art. 91a i 91b KN. Ograniczenia...

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

W myśl art. 68 ust. 5 u.p.o. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w szczególności...

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli i doraźne zastępstwa

„W przedszkolu mam zatrudnionego nauczyciela na 22/22 etatu. Z dniem 01.02.2017 r. nauczyciel ten przechodzi na roczny urlop zdrowotny. Czy mogę jego godziny rozłożyć...

Przerwa w wykonywaniu pracy nauczyciela

"Czy istnieje jakiś przepis mówiący o tym, że po jakiejś przerwie (np. 5 lat) nie pracowania w szkole (jako nauczyciel) traci się prawo wykonywania...

Zatrudnienie członka rodziny

„W przedszkolu publicznym organem prowadzącym jest osoba fizyczna, czy może zatrudnić osobę najbliższej rodziny?” Jedynym ograniczeniem dotyczącym możliwości zatrudniania członków rodziny w jednostkach systemu oświaty,...

Podpisywanie umów o pracę

„Kto powinien podpisywać umowy o pracę przy zatrudnieniu pracowników w przedszkolu publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną - organ prowadzący niebędący dyrektorem przedszkola, czy zatrudniony...

Godziny nadliczbowe nauczyciela

„Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej (Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół) w wymiarze 18/18 etatu. Zgodnie z przydziałem godzin nauczyciel realizuje następujące godziny: 18 godzin...

Zmniejszenie etatu i wypłata nagrody jubileuszowej

"Nauczycielka zatrudniona poprzez mianowanie wyraziła zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela do wymiaru 1/2 etatu. W 2017 r....

Zaległy urlop nauczyciela

Jak prawidłowo naliczyć i w jakim wymiarze niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela? "Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony od dnia 24.04.2015 r. do 27.07.2015 r. przebywała na...

Najnowsze artykuły