Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka

Czy interpretacja poniższego punktu z regulaminu wynagradzania, że nie należą się nauczycielowi pieniądze za godziny ponadwymiarowe za wyjazd z uczniami na wycieczkę jest poprawna? Oto ten punkt, proszę zwrócić uwagę na fragment dotyczący wyjazdów na wycieczki uczniów. Jak go Państwo rozumieją, kto nie powinien dostać wypłaconych godzin ponadwymiarowych? >”3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, dni ustawowo wolne od pracy, przerw spowodowanych zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, wyjazdu uczniów na wycieczki lub imprezy, choroby ucznia nauczanego indywidualnie, rekolekcji oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.”< Czy taki regulamin jest w ogóle zgodny z prawem?

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, czyli zajęcia w ramach pensum;
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Aby odpowiedzieć na zadane pytanie należy jeszcze odwołać się do regulacji art. 35 ust. 2 Karty, zgodnie z którym przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

W ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciel realizuje zatem godziny dydaktyczne, poza godzinami przyznanymi w podstawowym pensum. Tymczasem w czasie wycieczki są realizowane zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, nie są natomiast realizowane zajęcia w ramach pensum.

Co za tym idzie uznać należy, że godziny wycieczki są realizowane w ramach 40-stogodzinnego czasu pracy nauczycieli, jako inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Za takie zajęcia nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Przywołany fragment regulaminu jest zatem zgodny z prawem.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się