Odpracowanie posiedzenia rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna jest organem szkoły, przedszkola i placówki, który obok dyrektora jednostki posiada najszersze kompetencje, określone przez ustawę Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze. Z tego powodu ustawa przewiduje w art. 69 ust. 5 konieczność organizowania posiedzeń rady przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zakres spraw, którymi rada pedagogiczna się zajmuje jest bowiem na tyle szeroki, że ustawodawca uznał za konieczne wskazanie obligatoryjnych terminów zwoływania posiedzeń, jak i wskazał, że poza tymi obowiązkowymi spotkaniami rada może się zebrać w każdym przypadku, gdy zajdzie taka konieczność.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Przywołana regulacja wskazuje bowiem, że zebrania rady mogą być organizowane w „w miarę bieżących potrzeb”, czyli w praktyce w każdym przypadku, gdy uzna to za konieczne podmiot (lub osoby) właściwe do zwołania posiedzenia rady.

Do obowiązków przewodniczącego rady, czyli dyrektora szkoły, należy zapewnienie udziału w posiedzeniach rady wszystkich uprawnionych osób, w tym nauczycieli. Wskazuje na to jednoznacznie treść art. 69 ust. 6 Prawa oświatowego, zgodnie z którym przewodniczący rady (czyli dyrektor) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Nie oznacza to oczywiście, że każdym przypadku możliwe będzie takie dobranie terminu posiedzenia rady pedagogicznej, aby wszyscy nauczyciele mogli być na nim obecni. Niemniej dyrektor musi w taki sposób dobrać termin posiedzenia, aby w miarę możliwości nie kolidował on z z innymi zajęciami nauczycieli. Nie zawsze będzie to jednak możliwe, a w każdym przypadku dyrektor powinien dążyć do tego, aby jednak jak największa grupa pedagogów mogła w pracach rady pedagogicznej uczestniczyć.

Zauważyć tu również należy, że dyrektor ma ograniczoną możliwość organizowania posiedzenia rady w dni weekendu, co wynika z regulacji art. 42c ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Możliwa rada pedagogiczna w sobotę i 100% dodatek do pensji

Dopuszczalne jest zorganizowanie pracy nauczyciela np. w sobotę, ale wówczas zastosowanie ma art. 42c ust. 4 Karty, zgodnie z którym za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzeniem, ze 100% dodatkiem.

Zorganizowanie posiedzenia rady w sobotę wiąże się z poniesieniem przez szkołę dodatkowych kosztów. Z kolei organizacja posiedzenia w tygodniu może być utrudniona, gdy nie uda się tak dobrać terminu posiedzenia, aby nie kolidował on z zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi poszczególnych nauczycieli. Jeżeli jednak dyrektor chce zadbać o to, aby nauczyciele byli jednak na posiedzeniu obecni to może się pojawić konieczność odwołania konkretnych zajęć po to, aby prowadzący je nauczyciel mógł w posiedzeniu rady uczestniczyć.

Konieczność odpracowania zajęć

W takim przypadku nauczyciel któremu odwołano zajęcia może uczestniczyć w posiedzeniu rady, jednak pytanie zachodzi, czy nauczyciel ma obowiązek te odpracować w innym terminie zajęcia, których nie przeprowadził w związku z tym, że uczestniczył w posiedzeniu rady pedagogicznej?

Zauważyć natomiast należy, że zgodnie z art. 42 ust. 2 KN w ramach tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Godziny pensum składają się zatem wyłącznie na część ośmiogodzinnego dnia pracy nauczyciela. Jeżeli zatem posiedzenie rady odbędzie się zamiast godziny pensum, to nadal jest możliwe przesunięcie zajęć na inną godzinę, ale w ramach ośmiogodzinnego dnia pracy nauczyciela. Możliwe jest również zorganizowanie zaległych zajęć w innym dniu, ale pod warunkiem, że tygodniowy czas pracy nauczyciela nie przekroczy 40 godzin. Powstaje zatem wniosek, że zaległe godziny pensum jak najbardziej należy odpracować.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.
  2. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się