MEN określiło kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. O dodatkowe środki mogą ubiegać się m.in. te samorządy, w których gimnazja zostały przekształcone w szkoły podstawowe, szkoły rozpoczęły kształcenie w nowych zawodach, a pomieszczenia do nauki w nowo wybudowanych budynkach lub pozyskane w wyniku adaptacji zostały doposażone w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (u-d.j.s.t.) z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister finansów, po zasięgnięciu opinii MEN oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Kryteria podziału rezerwy

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy, podział rezerwy następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki przekazuje j.s.t. minister finansów. W 2018 r. samorządy mogą się ubiegać o środki na sfinansowanie następujących zadań:

I. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Jeżeli po dniu sprawozdawczym 30.09.2017 r. wzrosła liczba zadań oświatowych, j.s.t. może ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej na 2018 r.

Wnioski można składać do:

 • 07.2018 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2018),
 • 10.2018 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 01.09.2018 r.).

II. Pomoc j.s.t. w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t. – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Dofinansowanie jest możliwe, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

 • zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym lub w okresie październik–grudzień 2017 r.,
 • s.t. zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to j.s.t. nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. J.s.t., których obiekty podlegające uszkodzeniu były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu.

Samorządy, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu (lub nie zaplanowały tych środków, gdyż kwota odszkodowania była równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu), mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu. Natomiast j.s.t., które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż różnica pomiędzy wartością kosztorysową remontu a zaangażowanymi środkami własnymi.

W przypadku j.s.t., które skorzystały w latach 2015–2017 z dofinansowania z ww. tytułu, dofinansowanie w ramach powyższego kryterium będzie przysługiwało jedynie wówczas, gdy j.s.t. w roku, w którym otrzymała dofinansowanie, wykorzystała w kwocie nie niższej niż przyznane środki z rezerwy z powyższego tytułu wraz z deklarowanym udziałem własnym na usunięcie skutków danego zdarzenia losowego w „§ 4270 – zakup usług remontowych” w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Wnioski należy składać do:

 • 05.2018 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w okresie październik–grudzień 2017 r. oraz styczeń–marzec 2018 r.,
 • 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 12.10.2018 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

W przypadku budynków oświatowych, które były ubezpieczone, j.s.t. może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania, jednak nie później niż do 12.10.2018 r.

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię dokumentu (decyzja, nakaz lub informacja ze zdarzenia – meldunek) wydanego przez państwowe organy nadzoru (państwowy inspektor nadzoru budowlanego, jednostka państwowej straży pożarnej). Dokumenty powinny określać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz zawierać opis zniszczeń (szkód). Potwierdzenie wystąpienia szkody przez ww. organy jest warunkiem koniecznym do wydania przez MEN pozytywnej opinii do wniosku.

III. Pomoc j.s.t. w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t.

To kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do stosownego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Wysokość dofinansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pomniejsza się o kwotę odszkodowania. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego. Dokument powinien określać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz zawierać opis zniszczeń (szkód).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31.10.2018 r.

IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN w związku z art. 225 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe lub z art. 20 KN.

Dofinansowanie przysługuje j.s.t., które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:

 • zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
 • przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 KN w związku z art. 20 KN albo art. 225 ww. ustawy.

Uwaga!

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny nie są objęte dofinansowaniem ze środków 0,4% rezerwy.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 12.10.2018 r.

V. Dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe.

To kryterium obejmuje dofinansowanie w zakresie:

 • wydatków związanych z przekształcaniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 01.09.2018 r.,
 • wydatków związanych z przekształceniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 01.09.2017 r.

Uwaga!

Włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej nie jest objęte dofinansowaniem z 0,4% rezerwy.

W zakresie określonym w pkt 1 dofinansowanie obejmuje: doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, doposażenie pomieszczeń do nauki w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników, remonty bieżące sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

W zakresie określonym w pkt 2 dofinansowanie obejmuje tylko doposażenie: świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne i pomieszczeń do nauki w meble (np. ławki, krzesła) niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Wsparcie jest możliwe tylko na nowe pomieszczenia świetlic i pomieszczenia do nauki nieobjęte dofinansowaniem z rezerwy w 2017 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31.05.2018 r.

VI. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie:

 • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych lub pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w okresie październik–grudzień 2017 r. lub styczeń–wrzesień 2018 r.) obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t.,
 • sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t. rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018.

W obu przypadkach z dofinansowania wyłącza się pomoce dydaktyczne, których zakup został dofinansowany z innych źródeł budżetu państwa.

W zakresie, o którym mowa w pkt 1, nieprzekraczalne terminy składania wniosków to:

 • 05.2018 r. – I tura dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w okresie październik–grudzień roku poprzedniego (pod warunkiem, że j.s.t. nie otrzymała dofinansowania na to zadanie w roku ubiegłym) oraz w I kwartale 2018 r.,
 • 09.2018 r. – II tura dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych II i III kwartale 2018 r.

W zakresie, o którym mowa w pkt 2, nieprzekraczalny termin składania wniosków to 21.09.2018 r. Samorząd musi dołączyć do wniosku dokumentację potwierdzającą rozpoczęcie kształcenia w roku 2018 w nowych zawodach – oświadczenie dyrektora szkoły i arkusz organizacyjny. Wymagana jest także pozytywna opinia wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia.

VII. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program wsparcia finansowego zaprojektowany jest na 4 lata.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez j.s.t., osoby prawne lub osoby fizyczne, jeżeli spełniają następujące warunki: mają lub będą mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy  przedmiotów fizyka i chemia), nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym, nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 15.06.2018 r.

VIII. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

Korekta części oświatowej subwencji ogólnej dotyczy błędów powstałych przy agregowaniu danych SIO przez kuratoria oświaty lub MEN.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 31.05.2018 r.

IX. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

Obejmują one wydatki na sytuacje wyjątkowe, niemożliwe do zaplanowania na etapie tworzenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do tego kryterium nie zalicza się m.in. remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, kosztów związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, skutków awansu zawodowego nauczycieli, wydatków bieżących na utrzymanie szkół i wynagrodzenia.

Wnioski w formie opisowej można składać do 14.09.2018 r.

Uwagi dodatkowe

W odniesieniu do kryterium I, IV, V, VI, VII dofinansowanie z 0,4% rezerwy będzie przysługiwało tylko tym j.s.t., w budżetach których w roku 2017 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe niż przekazana w 2017 r. z budżetu państwa dla danej j.s.t. kwota części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszona o kwotę naliczoną na dzieci 6-letnie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych lub innych formach wychowania przedszkolnego – wagi P 43, P 44, P 45) i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113).

Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. środki ujęte w paragrafach dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „1”, „7” i „8”.

Wnioski

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie wniosku. Zeskanowane i podpisane wnioski należy przesyłać na skrzynkę MEN przez platformę ePUAP.

MEN zastrzega, że wnioski niezgodne z wytycznymi zawartymi w „Kryteriach…”, niezawierające w załączeniu stosownych dokumentów lub błędnie wypełnione, a także złożone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do ministerstwa) – nie będą rozpatrywane.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.
 2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.
 3. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.