Nauczyciele: Doskonalenie zawodowe – zmiany od 01.01.2019 r.

Z dniem 01.01.2019 r. na mocy przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca wprowadził zmiany do art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z nimi:

– w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (usunięto: z uwzględnieniem doradztwa metodycznego);

– w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego. Środki na realizację zadania w budżetach poszczególnych wojewodów wyodrębnia się w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli zatrudnionych w województwie, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej. Z ww. środków, wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wynagrodzenia tych nauczycieli z tytułu powierzonych zadań doradcy metodycznego.

Ustawodawca do ww. przepisu dodał ust. 9 zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym zostaną określone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów, w tym kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się