„Czy nauczyciele i inni pracownicy przedszkola niepublicznego mogą otrzymywać premie finansowane z dotacji gminnej? Jak sprawa powinna wyglądać formalnie?”

Zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki.

Stąd, sfinansowanie z dotacji samorządowej premii jest dopuszczalne pod warunkiem, że jej przyznanie wiąże się wyłącznie z wykonywaniem przez pracowników i organ prowadzący – tj. nauczyciela i dyrektora, zadań związanych z dydaktyką, opieką i wychowaniem nad uczniami. Innymi słowy, dotacja uzyskana przez placówkę winna zostać spożytkowana na zadania, które ona realizuje, tj. kształcenie, wychowanie i opiekę. Nie może zostać wykorzystana na inne cele.

Zatem nie można wypłacić z tej dotacji premii dla pracowników, którzy nie zajmują się realizacją bezpośrednio ww. zadań, np. zajmują się obsługą ekonomiczno-administracyjną.

W związku z tym, z tej dotacji można pokryć, np. premię przedszkolanki, gdyż zajmuje się kształceniem, wychowaniem lub opieką nad dziećmi. Nie można natomiast wykorzystać tej dotacji do zapłaty premii dla pracownika zatrudnionego w sekretariacie placówki, albowiem praca tego pracownika nie jest bezpośrednio związana z kształceniem, wychowaniem lub opieką nad dziećmi. Istotny jest również fakt, że wysokość premii wraz z wypłaconymi wynagrodzeniami w danym miesiącu nie może przekroczyć łącznie dla każdej osoby równowartości 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Jeśli ww. wartość procentowa zostanie przekroczona, wówczas tzw. „nadwyżkę” premii organ prowadzący musiałby pokryć z innych środków.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się