Już 24 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze skończyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom.

Każda szkoła powinna zatem określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów.

Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Co stanowią przepisy?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.08.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz.U. 2019, poz. 1700 ze zm., uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy nie precyzują trybu, w jakim świadectwo jest wydawane oraz terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest natomiast data odbioru dokumentu, a pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem fakt odbioru dokumentu.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie.

Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. 2020, poz. 697 ze zm.

Świadectwa ukończenia szkoły

Zgodnie z przepisami świadectwo to dokument publiczny, który służy do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się takim dokumentem, zabezpieczony przed fałszerstwem i:

  • wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo
  • którego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na druku, który zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych. Świadectwa opatruje się też odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Swój podpis na dokumencie składa też dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy.

W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

Źródło: men.gov.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się