Dotacja przysługuje na każde dziecko przyjęte do niepublicznego przedszkola na zasadach określonych przez organ prowadzący w statucie.

Narodowość nie stanowi przeszkody ustawowej do przyjęcia dziecka i pobierania na nie dotacji tak samo jak na dzieci z polskim obywatelstwem.

Mając zamiar prowadzenia niepublicznego przedszkola należy pamiętać, że prawnie wymagane jest zgłoszenie takiej działalności utworzenia przedszkola jednostce samorządu terytorialnego (j.s.t.) – gminie lub powiecie, która wystawia odpowiednie zaświadczenie o wprowadzeniu przedszkola do ewidencji. Kopia zaświadczenia trafia do kuratora oświaty i właściwego organu podatkowego. Aby do tego doszło, należy w trakcie rejestracji przedstawić status, w oparciu o który funkcjonować będzie przedszkole. Inne wymagania dotyczące budynku, lokalu, w którym ma działać niepubliczna placówka należy spełniać tak samo jak w odniesieniu do placówek publicznych.

Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (u.P.o.), osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Natomiast zgodnie z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 u.f.z.o., „niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia następujące warunki:

1) określone w art. 13 ust. 1 u.P.o., z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 u.P.o., nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę,

2) pobiera  nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1,

3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli,

4) liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 u.P.o.,

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 u.P.o.,

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 – u.P.o.,

– z zastrzeżeniem art. 22.”

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. 1. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.
  2. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się