Realizując wymóg art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca opublikował podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. W przyszłym roku szkolnym będą one obejmować następujące kwestie:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty obejmują z kolei:

 • w zakresie kontroli:
 1. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
 • „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;
 1. w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
 • „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 1. w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:
 • „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;
 1. w publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła policealna):
 • „Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.
 • w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

 1. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
 • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
 • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
 • „Rodzice są partnerami przedszkola”;
 1. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (dla dzieci i młodzieży) – w zakresie wymagań:
 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
 • „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;
 1. w szkołach dla dorosłych – w zakresie wymagań:
 • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
 • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
 1. w bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań:
 • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
 • „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
 • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

 • w zakresie monitorowania:
 1. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
 • „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”;
 1. w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych:
 • „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”;
 1. w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
 • „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”;
 1. w publicznych szkołach podstawowych:
 • „Prowadzenie działalności innowacyjnej”;
 1. w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych:
 • „Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;
 1. we wszystkich typach szkół:
 • „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2019 r. poz. 1148.

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się