„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację od gminy 75% kosztów utrzymania dzieci. Czy z tej dotacji gminnej nasza placówka może sfinansować bezdotykową kamerę do pomiaru temperatury dzieci i osób dorosłych przyprowadzających oraz odbierających dzieci z przedszkola? Koszt w granicach 10-15 tys. zł. Zakup związany z obecna sytuacją epidemiologiczną.”

Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego są dotowane w odniesieniu do tzw. podstawowej kwoty dotacji, określającej wydatki bieżące samorządu na ucznia w placówkach wychowania przedszkolnego. W przypadku niepublicznych przedszkoli dotacja wynosi 75% wydatków samorządu na placówki wychowania przedszkolnego.

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartymi w  art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki.

Jednocześnie te same przepisy nie zawierają konkretnych wytycznych, jakie wydatki mogą zostać zaliczone do wydatków bieżących, dlatego bardzo często pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości pokrycia z dotacji konkretnego wydatku.

I z pewnością do takich wydatków można zaliczyć zakup bezdotykowej kamery do pomiaru temperatury dzieci w przedszkolu. Należy wiedzieć, że otrzymywana dotacja nie służy pokrywaniu wszystkich wydatków ponoszonych przez prowadzącego przedszkole. Z dotacji mogą być pokryte jedynie wydatki określonego rodzaju. Dotację można wydatkować na cele ściśle związane z procesem kształcenia, wychowania i opieki.

Wobec powyższego, uważam, że zakup ww. sprzętu może służyć realizacji celów związanych z opieką dzieci na terenie placówki, a tym samym może być dofinansowany z dotacji. Niewątpliwie, chodzi tutaj o zagwarantowanie bezpieczeństwa wychowanków w dobie panującej epidemii, rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Paweł Nowak – prawnik

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się