„Niepubliczne Przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Z uwagi na koronawirusa niepubliczne przedszkole jest zamknięte. Nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi i rodzicami przez internet. Od 01.04.2020 r. kolejni rodzice zapisali dzieci do przedszkola. Czy gmina ma prawo odmówić dotacji na dzieci zapisanych do niepublicznego przedszkola w trakcie urzędowego zamknięcia przedszkola z powodu koronawirusa?”

Należy tu zwrócić uwagę na treść § 10 rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przywołana regulacja wprowadza kilka istotny zasad:

  • do ustalania dotacji za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r., nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), w zakresie dotyczącym uzależnienia otrzymania dotacji na ucznia od jego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • dotacja, przysługuje na każdego ucznia, który w lutym 2020 r. spełnił warunek, o którym mowa odpowiednio w art. 26 ust. 2 lub art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
  • do ustalania dotacji za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do końca sierpnia 2020 r. nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Przywołane w tym przepisie art. 26 ust. 2 jak i art. 41 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzają zasadę, zgodnie z którą dotacja przysługuje na ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Zasada ta nie obowiązuje jednak w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół, bowiem od 1 marca do końca sierpnia 2020 r. nie bada się frekwencji uczniów. Zamiast tego szkoła otrzymuje taką dotację, jaka według frekwencji uczniów przysługiwała jej w lutym 2020 r.

Oczywiście przywołane regulacje dotyczą szkół, natomiast podkreślić należy, że nie zostały wprowadzone szczególne regulacje dotyczące zasad ustalania dotacji w przedszkolach w okresie pandemii. Nie ma natomiast szczególnych regulacji dotyczących przedszkoli, z jednym wyjątkiem – § 10 ust. 7 cytowanego rozporządzenia stanowi, że do ustalenia kwoty dotacji za miesiące kwiecień i maj 2020 r. dla niepublicznego przedszkola specjalnego zorganizowanego w podmiocie leczniczym, którego funkcjonowanie zostało czasowo ograniczone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uwzględnia się liczbę uczniów lub wychowanków przyjętą do naliczenia dotacji za miesiąc luty 2020 r.

W przypadku pozostałych przedszkoli nie ma jednak tak wyraźnego wskazania sposobu obliczania liczebności uczniów, co jednak ma określone konsekwencje bowiem oznacza, że za ucznia uczęszczającego do przedszkola w okresie nauki zdalnej, a zatem ucznia, na którego dotacja przysługuje, uważa się każdego ucznia formalnie zapisanego do przedszkola w danym miesiącu.

Organ dotujący, czyli gmina, nie tylko nie może wstrzymać dotacji za okres nauki zdalnej, ale też nie może ograniczyć wysokości otrzymywanej przez przedszkole dotacji.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się