W odpowiedzi na liczne pytania, które skierowano do resortu edukacji, MEN opublikowało informację ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty. Zapis w rozdziale 3a ww. ustawy określa m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

Art. 44f ust. 5 ww. ustawy wskazuje jednoznacznie, że na końcowe oceny składają się „roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu”.

Na świadectwie ukończenia szkoły danego typu są wpisywane zatem końcowe oceny klasyfikacyjne.

W przypadku przedmiotów przyroda i technika (lub zajęcia techniczne), do wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej końcowej oceny klasyfikacyjnej, powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji ucznia, w tym oceny uzyskane w 6-letniej szkole podstawowej (która stała się po zmianach 8-letnią szkołą podstawową).

Jednocześnie, w sytuacji, gdy uczeń, który przeszedł do 8 klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III), należy wziąć pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w 6-letniej szkole podstawowej. W przypadku przyrody należy wpisać ocenę, jaką uczeń uzyskał z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

Natomiast zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa nie należy dopisywać na świadectwie, ponieważ uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, które były obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, z jakich otrzymał oceny.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się