Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami do prowadzenie zajęć zgodnie z art. 15 ust. 2 Prawa oświatowego w szkole niepublicznej. W takiej szkole nie stosujemy art. 15 ust. 3 (zgodnie z 14 ust. 3 pkt 6) u.P.o., zatem umowa cywilno-prawna jest dopuszczalna.

Obowiązujący od 01.09.2018 r. przepis art. 10a Karty Nauczyciela nakazał zatrudnienie nauczyciela w:

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Nakaz ten ma charakter bezwzględny, czyli nie istnieje obecnie możliwość zawarcia z nauczycielem przywołanych jednostek umowy zlecenia.

Niemniej Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej wskazało przypadki, w których możliwe jest zawarcie z osobą prowadzącą zajęcia umowy zlecenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że osoba taka nie będzie nauczycielem.

Ważna zgoda kuratora oświaty

Zdaniem MEN zawarcie umowy zlecenia jest możliwe w przypadku zatrudniania osób niebędących nauczycielami, posiadających przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola lub szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 i 6 (u.P.o.).

Aby zatem wyjaśnić, w jakich przypadkach osoba prowadząca szkołę czy przedszkole niesamorządowe może jednak wykorzystać umowę zlecenia, należy odwołać się do przywołanych regulacji Prawa oświatowego. Stosownie do regulacji art. 15 ust. 1 w uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Przedszkola publiczne niesamorządowe, a przedszkola niepubliczne

Należy tu zwrócić uwagę, że przepis ten umożliwia zatrudnienie do prowadzenia zajęć osoby nie będącej nauczycielem, ale wyłącznie w przedszkolu publicznym. Może to być zatem przedszkole publiczne niesamorządowe, prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą nauczycielem, ale regulacja ta nie dotyczy przedszkoli niepublicznych.

Z kolej zgodnie z art. 15 ust. 2 (u.P.o.), w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Tu również przepis ten będzie miał zastosowanie wyłącznie w jednostce publicznej, czyli w szkole. W tym przypadku zatrudnienie osoby nie mającej kwalifikacji nauczycielskich, ale wiedzę wystarczającą do prowadzenia zajęć, jest możliwe po uzyskaniu zgody kuratora oświaty.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.
  2. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się