W myśl art. 62 ust. 1 u.p.o. szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Organ prowadzący może też, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, powołać na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osobę niebędącą nauczycielem

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.