Do konsultacji i uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Umożliwienie powierzenia przez dyrektora szkoły obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii – to najważniejsza zmiana, którą chce wprowadzić MEN.

Obecnie katechecie, zarówno duchownemu, jak i świeckiemu, nie można przydzielić wychowawstwa, nawet w zastępstwie za innego nauczyciela. Zakaz ten wynika wprost z § 7 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Nauczyciel religii wchodzi natomiast w skład rady pedagogicznej szkoły i ma prawo do awansu zawodowego.

„Przepis § 7 ust. 1 uniemożliwiający powierzenie obowiązków wychowawcy klasy nauczycielowi religii został wprowadzony w 1992 r., kiedy to nauczycielami religii w szkołach, w zdecydowanej większości, byli księża i siostry zakonne. Obecnie, zwłaszcza w większych miejscowościach i miastach, religii uczą także świeccy katecheci, często zatrudnieni w szkole także jako nauczyciele innych przedmiotów. Zdarza się, że nauczyciel religii (uczący także innych przedmiotów) jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wychowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania np. ze strony rodziców” – argumentuje resort i proponuje wykreślenie tego zakazu z rozporządzenia.

Z kolei zmiana zaproponowana w § 9 ust. 3 rozporządzenia ma na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących ustalania oceny z religii/etyki. MEN proponuje, żeby zasady oceniania z tych przedmiotów były ustalone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, zawartym w statucie szkoły, a nie – jak teraz – wystawiane według skali ocen przyjętej w danej klasie. „Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem spójnym, obowiązującym wszystkich uczniów w szkole, i powinien również określać zasady oceniania uczniów z religii/etyki” – uważa resort.

Znowelizowane przepisy miałyby być stosowane, począwszy od roku szkolnego 2018/2019.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155, z późn. zm.