„Odwołuję się do statutu przedszkola, który określa podstawowe zasady organizacji pracy przedszkola w tym uwzględniając grupy powyżej 25 dzieci.”

Maksymalna liczba uczniów w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej jest określona przez ustawodawcę jedynie dla publicznych przedszkoli w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Mowa tutaj o grupie 25 osób.

Natomiast ww. przepisy nie mają zastosowania do przedszkola niepublicznego.

Należy zatem stwierdzić, że zagadnienie dotyczące organizacji przedszkola, liczba uczniów w oddziale jest określana w statucie przedszkola, biorąc za podstawę prawną art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo oświatowe.

Wobec powyższego, to osoba prowadząca określa w statucie niepublicznego przedszkola liczbę dzieci w prowadzonych przez siebie oddziałach, bez uwzględnienia zawartej w ww. rozporządzeniu regulacji w sprawie dopuszczalnej liczby dzieci w oddziale.

Jednocześnie statut ten może ewentualnie dodatkowo regulować dla dyrektora możliwość przyjęcia większej liczby uczniów w uzasadnionych przypadkach, niż wynika to z postanowień statutu.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz.U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.
  2. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się