„Czy od lutego 2020 r. osoby prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły, czy inne formy wychowania przedszkolnego, placówki oświatowe lub ich zespół mogą skorzystać z preferencji podatkowych tzw. Małego ZUS Plus?”

Z dniem 01.02.2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus” tzw. „małej działalności gospodarczej plus”. „Mały ZUS plus” to potoczna nazwa na prawo do obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, zapisane w  ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy zaczną obowiązywać 01.02.2020 r. Tego dnia zastąpi tzw. Mały ZUS, który był stosowany na mocy art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Właśnie w tym przepisie po nowelizacji został zapisany „Mały ZUS plus”. Mały ZUS plus” został przewidziany dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.

Pisaliśmy o tym ostatnio tutaj.

Jest jeszcze jedno kryterium – mianowicie finansowe – otóż roczny przychód za 2019 r. (w kolejnych latach – za poprzedni rok kalendarzowy) nie może przekroczyć 120.000 zł (art. 18c ust. 1 ww. ustawy). Kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszana, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą tylko przez część roku z powodu jej rozpoczęcia, zawieszenia lub zakończenia w trakcie roku.

Oblicza się ją dzieląc 120.000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym  

 

x 30

 

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym

 

 

i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.”,

Natomiast lista przedsiębiorców, którzy są wyłączeni z możliwości zastosowania „Małego ZUS plus” nie zmieniła się w stosunku do dotychczasowych regulacji (art. 18c ust. 1 ww. ustawy). Obejmuje ona m.in. przedsiębiorców, którzy: w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili także jedną z następujących działalności: jako twórcy i artyści, w zakresie wolnego zawodu, jako wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie prawa oświatowego, a od 01.03.2020 r. – również jako akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 12.12.2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – Dz.U. 2019 r. poz. 2550.
  2. Ustawa z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się