Jak czytamy w regulaminie ogłoszonego przez ministra edukacji konkursu, zadaniem do realizacji jest „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Zadania, o których mowa realizowane będą w ramach Narodowego Programu Zdrowia:

Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego, Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty lub ofert dot. realizacji całego zadania (moduł I-V) lub najlepszych ofert dot. realizacji jednego lub więcej niż jednego z następujących modułów:

Moduł I – Realizacja działań opartych na Szkolnym Systemie Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy Program Promocji i Profilaktyki dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświaty, z uwzględnieniem zaleceń i rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę pozytywnie”.

Moduł II – Upowszechnienie zasad komunikacji oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji i przemocy w relacjach społecznych. Projekt powinien zawierać łącznie element komunikacji oraz mediacji.

Moduł III – Upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego.

Moduł IV – Realizacja działań związanych z edukacją seksualną z uczniów z niepełnosprawnością, w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sensorycznymi, w dwóch podstawowych aspektach: zwiększenie możliwości życiowych oraz sposoby uniknięcia destrukcyjnych doświadczeń:

Moduł V. Prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej z zakresu zdrowia psychicznego i zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych.

Adresatem konkursu ofert są instytucje i organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną zdrowia psychicznego. Wnioski o dotację można składać do 08.08.2019 r., wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.08.2019 r.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 31.12.2019 r., z wyjątkiem modułu V, którego termin realizacji upływa 31.12.2020 r.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Na realizację zadania przeznaczone są środki publiczne w wysokości 3.600.000 zł.

Regulamin dostępny jest pod tym adresem.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się