W najbliższych kilku publikacjach podsumujemy nowe przepisy w KN, które już obowiązują od początku br. – od stycznia do sierpnia 2018 r.

Uchwalone w 2017 roku zmiany w Karcie Nauczyciela będą wchodzić w życie etapami aż do 01.09.2022 roku. Poznaj nowe przepisy i sprawdź, kiedy będą wchodzić w życie poszczególne regulacje. Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022. Urlop dla poratowania zdrowia (art. 73 Karty Nauczyciela)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) wprowadziła istotne zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, ustalonych w Karcie Nauczyciela. Jedną z ważniejszych z punktu widzenia nauczyciela jest wyraźne wskazanie celu udzielenia urlopu, który wynika obecnie z art. 73 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tą regulacją, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Możliwość udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia została zatem wyraźnie ograniczona do przypadków wskazanych powyżej. Nie jest zatem dopuszczalne uzyskanie urlopu w każdym przypadku, lecz wyłącznie wówczas, gdy choroba nauczyciela będzie odpowiadała opisanym przesłankom.

Kolejna istotna zmiana to pozbawienie lekarza pierwszego kontaktu możliwości orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, bowiem zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela powodują, że o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 K.p., wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy, zwany dalej w Karcie Nauczyciela „uprawnionym lekarzem”.

Zgodnie z przywołanym art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy. Umowa powinna określać w szczególności:

1) strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy;

2) zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie;

3) warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych;

4) sposób kontrolowania przez zleceniodawcę wykonywania postanowień umowy;

5) obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy dotyczące:

  1. a) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
  2. b) zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,
  3. c) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
  4. d) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia;

6) wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych;

7) dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 14;

8) okres, na który została zawarta umowa, z tym że okres ten nie może być krótszy niż rok;

9) sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym;

10) tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy.

Należy tu odnieść się do uzasadnienia do u.f.z.o., które wskazuje przyczyny dla których nastąpiły zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Czytamy w nim, że w związku z doprecyzowaniem przeznaczenia urlopu dla poratowania zdrowia zasadne jest, aby o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzekał, na podstawie wydawanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie, lekarz, który posiada uprawnienia do wykonywania badań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 K.p., wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, a nie – jak dotychczas – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, nauczyciel oraz dyrektor szkoły będą mogli wnieść odwołanie do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, za pośrednictwem uprawnionego lekarza.

W przypadku gdy orzeczenie lekarskie wydał uprawniony lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia należy wnieść do najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub siedzibę szkoły instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca.

Urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Uzasadnienie wskazuje, że wątpliwości budził wymiar zatrudnienia w okresie co najmniej siedmioletniego okresu pracy w szkole, stanowiącym jeden z warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Doprecyzowano zatem, że wymagany co najmniej siedmioletni okres pracy w szkole dotyczy zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Przy czym wymagany okres 7 lat pracy w szkole będzie uważany za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Nowa treść Karty Nauczyciela wyraźnie wiąże zatem konieczność udzielenia urlopu z wykonywaniem zadań nauczyciela, zatem urlop nie może być udzielony w sposób dowolny. Ograniczy to dostępność urlopu, ale jednocześnie ograniczy również jego nadużywanie.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy – tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2017 r. poz. 2203.
  3. Ustawa z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy – Dz.U. z 2018 r. poz. 1155.
  4. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.

oprac. m/ mos/

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się