Od 05.09.2019 r. obowiązuje rozporządzenie MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które zastąpiło dotychczasowe przepisy z 2003 r. Nowe rozporządzenie zostało dostosowane do zmian ustawowych wprowadzonych w zakresie akredytacji z dniem 01.09.2019 r. – przez ustawę z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.).

Akredytacja tylko na daną formę

Od 01.09.2019 r. akredytacja jest przyznawana na konkretną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego prowadzoną przez dany podmiot, a nie tak jak dotąd – na całość lub część prowadzonego kształcenia.

Ta zmiana ma zapewnić większą transparentność na rynku edukacyjnym. Zdarzało się bowiem, że podmioty świadczące usługi szkoleniowe promowały się jako „placówki posiadające akredytację kuratora oświaty”, sugerując tym, że uzyskały akredytację na całą swoją ofertę edukacyjną. W rzeczywistości natomiast przyznana akredytacja dotyczyła często tylko jednego z kursów.

Okres ważności akredytacji

W nowych przepisach dookreślono, że akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej oraz że akredytacja przyznawana jest na okres 5 lat.

Jednolita opłata akredytacyjna

Pod rządami poprzednich przepisów wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o akredytację ustalał kurator oświaty. Musiał to zrobić tak, by wysokość opłaty nie przekraczała kwoty 1.000 zł, corocznie waloryzowanej. Opłata ustalona na 2018 rok wynosiła 1.023 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami opłata akredytacyjna wynosi 1.023 zł i podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Każdego roku kwota opłaty będzie ogłaszana przez MEN, tak by jej wysokość była taka sama na terenie całego kraju.

Zmiany w pracy zespołu akredytacyjnego

Zespół akredytacyjny ustala ocenę kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Zgodnie z nowymi przepisami w głosowaniu bierze udział także specjalista w zakresie określonej dziedziny wiedzy, jeżeli został powołany w skład zespołu. Aby wynik głosowania był ważny, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zespołu, a nie jak wcześniej – minimum 3/4 składu.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29.08.2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1692.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się