Po raz pierwszy od czasu wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) – czyli od 2017 r., rząd skorzystał z regulacji umożliwiającej zweryfikowanie i podwyższenie maksymalnych kwot dotacji podręcznikowej. Nowe limity, ustalone w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, będą obowiązywały od przyszłego roku.

Zgodnie z art. 55 ust. 7 u.f.z.o. maksymalne kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 u.f.z.o., mogą podlegać weryfikacji. Weryfikacji dokonuje MEN, biorąc pod uwagę liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na danym etapie edukacyjnym, warunki, jakie muszą spełniać podręczniki, oraz kształtowanie się cen podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wzrost o 20% kwoty dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne od 2021 r.

Do wprowadzenia zmian w tym zakresie upoważniona została w art. 55 ust. 10 u.f.z.o. Rada Ministrów. Rząd może, w drodze rozporządzenia, określić maksymalne kwoty dotacji celowej po weryfikacji w terminie do końca czerwca roku, w którym jest dokonywana weryfikacja. W uzasadnieniu do wspomnianego na wstępie rozp. podkreślono, że „od czasu, gdy szacowane były środki przewidziane na dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, koszty usług i produktów niezbędnych do wytworzenia podręcznika wzrosły: wskaźnik cen towarów i usług o 3,7%, średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej o 26,5%, minimalne wynagrodzenie za pracę o 31,3%. Wskazane jest zatem zwiększenie kwoty dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne od 2021 r. o 20%”.

Rozwiązania przyjęte w rozp. RM zwiększają więc kwoty dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  • podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – do 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  • podręczniki lub materiały edukacyjne:
  1. do 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  2. do 216 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
  3. do 300 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII.

Kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe pozostaje niezmieniona.

Zgodnie z art. 55 ust. 8 u.f.z.o. maksymalne kwoty dotacji celowej po weryfikacji obowiązują od roku budżetowego następującego po roku, w którym była dokonana weryfikacja – a więc w tym przypadku od roku 2021.

Kwoty dotacji celowej – przed weryfikacją i po niej. Podręczniki i materiały edukacyjne

 

Klasa Do 31.12.2020 r. Od 01.01.2021 r.
I–III 75 zł 90 zł
IV 140 zł 168 zł
V–VI 180 zł 216 zł
VII–VIII 250 zł 300 zł

Materiały ćwiczeniowe

Klasa Obowiązuje bez zmian
I–III 50 zł
IV–VIII 25 zł

Przypomnijmy, że wprowadzone kilka lat temu zmiany w dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego i specjalnego nałożyły na wydawcę ubiegającego się o dopuszczenie podręcznika w postaci papierowej obowiązek przekazania jego cyfrowego odzwierciedlenia, które zamieszcza się na informatycznym nośniku danych lub w sieci. Takie rozwiązanie wynika nie tylko ze zmian w technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale pomaga też odciążyć uczniowskie tornistry. Jednocześnie jednak nakłada na wydawców dodatkowe zadania, obowiązki i koszty związane z wydaniem podręcznika w postaci zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.06.2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – Dz.U. 2020, poz. 1137.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się