Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (rcl.gov.pl) dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Akt ten wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.) Konieczność przeprowadzenia tej nowelizacji wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe, wprowadzonych ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Zauważyć należy, że z dniem 01.09.2019 r.:

  • dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego staną się centrami kształcenia zawodowego,
  • szkoły policealne i branżowe szkoły II stopnia nie będą funkcjonowały jako szkoły dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, lecz jako szkoły, w których kształcenie będzie prowadzone, w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.

Projektowana nowelizacja utrzymuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach artystycznych, w których kształcenie odbywa się w formie dziennej.

Natomiast w szkołach dla dorosłych, w branżowych szkołach II stopnia oraz w szkołach policealnych, w których kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie zapewniana w formach przewidzianych dla dotychczasowych szkół dla dorosłych.

Jak wskazuje uzasadnienie do rozporządzenia w związku z tym, że od 01.09.2019 r. we wszystkich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe będzie realizowana, począwszy od klasy I, nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w nowelizacji zostało przyjęte rozwiązanie zgodnie z którym w przypadku objęcia ucznia tej szkoły pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor szkoły ustali, z uwzględnieniem ww. opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Ponadto proponuje się również zmianę, dotyczącą rezygnacji z prowadzenia doradztwa zawodowego w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 01.09.2019 roku.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się