Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z § 53 projektu, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, powiela ono jednak niektóre z dotychczasowych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dotyczące:

1) obowiązków dyrektora szkoły w zakresie:

  • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także w czasie zajęć organizowanych poza nią,
  • prowadzenia kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, sprzętu oraz sporządzania dokumentacji pokontrolnej,
  • zawieszenia zajęć szkolnych na czas oznaczony, w przypadkach określonych w projekcie,
  • zapewnienia przeszkolenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zapewnienia uczniom właściwego wyposażenia, nadzoru i bezpiecznych warunków pracy na rzecz szkoły i środowiska,
  • powiadamiania właściwych osób i organów o wystąpieniu wypadku,
  • czynności związanych z wystąpieniem wypadku, w tym zabezpieczenia miejsca, powołania zespołu, prowadzenia rejestru, ewaluacji przyczyn wypadków;
  • warunków techniczno-organizacyjnych związanych ewakuacją osób;

3) ogólnych wytycznych bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac remontowych, instalacyjnych oraz naprawczych;

4) wymogów technicznych, jakie musi spełniać szkoła w zakresie: nawierzchni, instalacji, oświetlenia, szlaków komunikacyjnych, ogrodzenia, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, sieci wodociągowej, schodów, wentylacji i ogrzewania, sprzętów, w tym warunków w kuchni i jadalni;

5) oznakowania i zabezpieczania miejsc pracy i pomieszczeń, do których dostęp jest wzbroniony dla osób nieuprawnionych;

6) warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, sportu i turystyki i organizowania zajęć, imprez i wycieczek, w tym zapewnienia opieki, dostosowania stopnia trudności i intensywności do aktualnej sprawności i wydolności uczniów, prawidłowego zabezpieczenia sprzętów i urządzeń do ćwiczeń;

7) szczegółowych rozwiązań w sytuacji wypadków osób pozostających pod opieką szkoły, w tym obowiązku udzielenia pierwszej pomocy, procedury postępowania powypadkowego, składu i obowiązków zespołu powypadkowego;

8) uprawnienia organu prowadzącego szkołę do zawieszenia zajęć na czas oznaczony.

Jakie nowe regulacje znalazły się jeszcze w tym projekcie? – O tym już w części drugiej.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.
  2. Projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 26.07.2018 r.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się