Oto jakie nowości znalazły się w projekcie tego aktu wykonawczego:

W nawiązaniu do części 1, ponadto w projekcie znalazły się nowe regulacje dotyczące:

 • obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Wzór rejestru został określony w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia. W rejestrze będą wpisywane m.in.: cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 projektu, dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyłączeniem wycieczek, do których stosuje się kartę wycieczki, o której mowa w § 6 rozporządzenia MEN z dn. 25.05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki – Dz.U. z 2018 r., poz. 1055;
 • planowania zajęć – zgodnie z § 4 ust. 2 projektu rozporządzenia, zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego uczniów nie planuje się po szóstej godzinie zajęć w danym dniu. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, efektywność pracy ucznia zaczyna się łagodnie zmniejszać już od 4 godziny lekcyjnej, natomiast na 6 lekcji intensywnie spada. Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje natomiast, że uczniowie powinni mieć równomiernie rozłożenie zajęć, nie więcej niż 6-7 godzin dziennie.
 • długości przerw – zgodnie z § 13 ust. 3 i 4 projektu, przerwy między zajęciami nie mogą być krótsze niż 10 minut, a dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, na podstawie opracowania Education at a Glance 2017 OECD Indicators w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju minimalna długość przerwy na ogół wynosi 10-15 minut, aby umożliwić uczniom zmianę sali lekcyjnej oraz uwzględnić realizację potrzeb fizjologicznych.
 • zapewnienia miejsca na podręczniki – przepis § 5 projektu rozporządzenia wskazuje, że dyrektor zapewnia uczniom miejsce w szkole na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Według uzasadnienia rozwiązanie to powinno spowodować skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczyć problemy z nadmiernym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającym na rozwój dziecka.
 • pierwszej pomocy – uzasadnienie do projektu wskazuje, że rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy (§ 20 ust. 2). Dodatkowo, regulacja ta jest spójna z § 40 projektu rozporządzenia, który obliguje osoby, które powzięły wiadomość o wypadku ucznia będącego pod opieką szkoły, do podjęcia stosownych działań, w tym udzielenia pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji.

Ponadto w projekcie:

 • zmieniono przepis dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły (§ 8 ust. 5). W czasie zimowych warunków atmosferycznych szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku, jak dotychczas;
 • uszczegółowiono przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia (§ 10 ust. 3). W przypadku braku sieci wodociągowej, nadal obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie innego źródła wody zdatnej do picia. Uczeń przebywający pod opieką szkoły nie ma możliwości dowolnego opuszczania jej w celu zakupu wody. Dodatkowo, regulacja ta może wpłynąć na zmianę nawyków żywieniowych uczniów przez zastępowanie słodzonych napojów wodą;
 • uszczegółowiono dotychczasowe przepisy dotyczące możliwości zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów. Wśród nich wyodrębniono: negatywne skutki zdarzeń atmosferycznych oraz przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych;
 • poszerzono zakres obowiązywania zasad zachowania bezpieczeństwa w przypadku korzystania z obszarów wodnych w ramach zajęć (§ 33). Obecnie będą one obowiązywać nie tylko w stosunku do wycieczek, ale także zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz imprez organizowanych przez szkołę, lub w których szkoła bierze udział. Uczestnicy pływając i uprawiając sport lub rekreację mogą przebywać wyłącznie na wyznaczonych obszarach wodnych z zachowaniem bezpieczeństwa. Wskazano również obowiązek zapewnienia stałego nadzoru ratownika wodnego lub ratowników wodnych oraz ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły;
 • wskazano warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach (§ 37). Zgodnie z art. 45 ustawy z dn. 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839, z późn. zm.) broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Strzelnice oraz ich regulamin muszą być zgodne z przepisami ww. ustawy. Zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba, która spełnia warunki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 wymienionej ustawy. Uczniów przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią;
 • określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego (§ 45 ust.1). Protokół sporządza się w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie. Projekt przewiduje także możliwość wydłużenia tego terminu w zależności od uzasadnionych okoliczności. Jedynie w uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie (ust. 2).

W projekcie zawarty został również katalog otwarty zakresu zastrzeżeń jakie mogą być zgłaszane do protokołu.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.
 2. Projekt nowego rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dn. 26.07.2018 r.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się