Na 62. posiedzeniu (9–11 maja) sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzającą zmiany w art. 63 i 73 u.P.o. Pierwsza z nich ma na nowo uregulować kwestię reprezentacji związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, a druga – uwolnić radę pedagogiczną od zewnętrznych nacisków.

Celem zmian jest doprecyzowanie regulacji u.P.o. dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji, gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole – wyjaśniają autorzy projektu. Nowelizacja została przekazana do senatu.

Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem art. 63 ust. 14 u.P.o. w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

  • po trzech przedstawicieli: a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę i b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • po dwóch przedstawicieli: a) rady pedagogicznej, b) rady rodziców,
  • po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy – z zastrzeżeniem ust. 15.

Intencją ustawodawcy jest, aby w konkursie na dyrektora szkoły uczestniczyły tylko związki reprezentatywne.

Druga zmiana polega na wprowadzeniu nowego przepisu art. 73 ust. 1a u.P.o., który stanowi, że uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Wprowadzenie tajności głosowań ma – zdaniem projektodawców – zapobiec przypadkom wywierania nacisków na radę pedagogiczną. Zdarza się, że dyrektorzy szkół wywierają na radzie pedagogicznej presję i wymuszają jawność głosowania np. za opinią w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. „Prowadzi to do swoistego zastraszania pracowników, którzy bojąc się o swoje stanowiska czy pozycje, głosują według oczekiwań dyrektora. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkową tajność głosowań w takich przypadkach, co ma na celu swobodne i obiektywne podejmowanie decyzji przez członków rady” – argumentują autorzy projektu.

Omówione zmiany miałyby wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed tym dniem stosowane byłyby przepisy art. 63 u.P.o. w brzmieniu dotychczasowym.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.

oprac. m/ mos/