Idzie nowe. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Warto nadmienić, że projekt ten datowany na dzień 18.07.2018 r. został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo oświatowe i potrzebą dostosowania przepisów do obecnego stanu prawnego.

Nowe przepisy mają wejść najpóźniej do dnia 01.03.2019 r.

Jednocześnie, co ciekawe rozporządzenie nie zawiera konkretnej daty wejścia w życie nowych regulacji. Jedynie w odniesieniu do takich kwestii jak:

a) układanie planu zajęć, w którym przedmioty wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów odbywałyby się maksymalnie do szóstej godziny zajęć w danym dniu,

b) długości przerwy między zajęciami – które nie mogą być krótsze niż 10 minut – i przerw na spożycie posiłków na terenie szkoły,

c) obowiązku szkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

– rozporządzenie przewiduje termin wejścia w życie przepisów najpóźniej do dnia 01.03.2019 r. Dla pozostałych regulacji ww. rozporządzenie przewiduje jedynie 14-dniowy okres vacatio legis.

Z analizy treści przedmiotowego projektu aktu wykonawczego wynika, że do najważniejszych zmian w rozporządzeniu należy zaliczyć następujące kwestie:

a) minimalny czas trwania przerw, który powinien wynosić co najmniej 10 minut, a przerwy muszą być dostosowane do potrzeb uczniów,

b) obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Wzór rejestru został określony w załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia. W rejestrze będą wpisywane m.in.: cel wyjścia, miejsca zbiórek, a także osoby odpowiedzialne za opiekę nad uczniami. Wpisy w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły,

c) zajęcia wymagające intensywnego wysiłku umysłowego mogą się odbywać nie później niż na szóstej godzinie zajęć w danym dniu,

d) dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych,

e) w przypadku zawieszenia zajęć będzie obowiązek poinformowania o tym kuratora oświaty. Rozszerzy się grupa osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Niezależnie od powyższego uwagę zwraca fakt, że zarówno projekt rozporządzenia, jak i rozporządzenie jeszcze obecnie obowiązujące dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, a tak naprawdę, to nowoprojektowane rozporządzenie będzie zawierało w niezmienionej treści wiele regulacji z zakresu stricte bhp, jakie obowiązują na dzień dzisiejszy.

Obecne przepisy, które pozostaną

Dlatego też warto odnotować, że nowe regulacje będą powtórzeniem obecnie obowiązujących w zakresie poniżej dotyczącym:

 1. obowiązków dyrektora szkoły w zakresie:

– zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, a także w czasie zajęć organizowanych poza nią,

– prowadzenia kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, sprzętu oraz sporządzania dokumentacji pokontrolnej,

– zawieszenia zajęć szkolnych na czas oznaczony, w przypadkach określonych w projekcie,

– zapewnienia przeszkolenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

– zapewnienia uczniom właściwego wyposażenia, nadzoru i bezpiecznych warunków pracy na rzecz szkoły i środowiska,

– powiadamiania właściwych osób i organów o wystąpieniu wypadku,

– czynności związanych z wystąpieniem wypadku, w tym zabezpieczenia miejsca, powołania zespołu, prowadzenia rejestru, ewaluacji przyczyn wypadków;

 1. warunków techniczno-organizacyjnych związanych ewakuacją osób;
 2. ogólnych wytycznych bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac remontowych, instalacyjnych oraz naprawczych;
 3. wymogów technicznych, jakie musi spełniać szkoła w zakresie: nawierzchni, instalacji, oświetlenia, szlaków komunikacyjnych, ogrodzenia, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, sieci wodociągowej, schodów, wentylacji i ogrzewania, sprzętów, w tym warunków w kuchni i jadalni;
 4. oznakowania i zabezpieczania miejsc pracy i pomieszczeń, do których dostęp jest wzbroniony dla osób nieuprawnionych;
 5. warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, sportu i turystyki i organizowania zajęć, imprez i wycieczek, w tym zapewnienia opieki, dostosowania stopnia trudności i intensywności do aktualnej sprawności i wydolności uczniów, prawidłowego zabezpieczenia sprzętów i urządzeń do ćwiczeń;
 6. szczegółowych rozwiązań w sytuacji wypadków osób pozostających pod opieką szkoły, w tym obowiązku udzielenia pierwszej pomocy, procedury postępowania powypadkowego, składu i obowiązków zespołu powypadkowego;
 7. uprawnienia organu prowadzącego szkołę do zawieszenia zajęć na czas oznaczony.

Będą zmiany w terminach dot. protokołów powypadkowych

Natomiast pojawią się zmiany, które dotyczą np. terminu na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego, o czym w treści § 45 ust. 1 projektowanego rozporządzenia. Nowe przepisy przewidują 21-dniowy termin sporządzenia protokołu i następnie nakazują go niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym. Niezależnie od tego, rozporządzenie przewiduje również możliwość wydłużenia tego terminu w zależności od uzasadnionych okoliczności. Co więcej, w projekcie rozporządzenia zawarty został również katalog zakresu zastrzeżeń jakie mogą być zgłaszane do protokołu. I tak mogą one dotyczyć w szczególności:

a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;

b)sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach proponuje również zmianę przepisów dotyczących:

 1. zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły, o czym w treści § 8 ust. 5. Dopuszcza bowiem w czasie zimowych warunków atmosferycznych możliwość użycia środków koniecznych w celu zabezpieczenia przed poślizgiem – nie odwołuje się tylko do możliwości sypania piaskiem, jak to jest obecnie;
 2. obowiązku dyrektora w zakresie zapewnienia właściwych warunków w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia. Będzie musiał również zadbać o zabezpieczenie tych pomieszczeń przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią i nasłonecznieniem.
 3. możliwości zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów. Przepisy te miałyby być uszczegółowione, a wśród zdarzeń wyodrębniono: negatywne skutki zdarzeń atmosferycznych oraz przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.07.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.

Źródło: men.gov.pl

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się