Z zawodem nauczyciela związana jest szczególna odpowiedzialność, nie tylko za jakość kształcenia i wychowania, ale także za rozwój i przyszłość każdego ucznia. Dlatego do wartości, którymi kierować się musi nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, art. 5 u.p.o. zalicza: dobro uczniów, troskę o ich zdrowie oraz postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności osobistej ucznia. Rozwinięcie tych idei zawiera preambuła ustawy – Prawo oświatowe.

Z przepisami u.s.o. koresponduje katalog podstawowych obowiązków nauczyciela ustalony w art. 6 KN. Choć użyte w tym przepisie sformułowania charakteryzuje duży stopień ogólności, stanowią one podstawę oceny pracy nauczyciela. Za uchybienie określonym w nich obowiązkom nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na mocy art. 75 ust. 1 KN. Do obowiązków tych należą:

  • rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju,
  • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
  • doskonalenie się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły,
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
  • dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Poza powyżej wymienionymi zasadami mającymi charakter norm ogólnych zarówno Karta Nauczyciela, jak i ustawa – Prawo oświatowe nakładają na nauczyciela szereg szczegółowych obowiązków, a także określają katalog przysługujących mu uprawnień.

Obowiązki nauczycieli wynikające z KN

W tym zakresie przedmiotowym nauczyciel ma obowiązek:

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się