Czy w takim przypadku należy obniżyć pensję nauczyciela? Czy urlop dla poratowania zdrowia nie chroni przed zwolnieniem?

„Nauczycielka mianowana przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia od grudnia 2017 roku do listopada 2018 r. W maju 2018 r. podpisała zgodę na ograniczenie etatu w roku szkolnym 2018/2019 do 11 godzin. Czy wynagrodzenie nauczycielki ulega proporcjonalnemu obniżeniu od 1 września, czy do grudnia jest wypłacane w pełnej wysokości?”

Wynagrodzenie powinno ulec obniżeniu od 01.09.2018 r. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 (dodatek wiejski).

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 07.01.2014 r., (sygn. akt: II PK 108/13) prawo nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia nie może uniemożliwiać dyrektorowi szkoły dostosowania stanu zatrudnienia do aktualnych potrzeb wynikających z rozmiaru zadań szkoły. W uzasadnieniu do tego orzeczenia czytamy natomiast, że „urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nie tylko w interesie nauczyciela, ale i zatrudniającej go szkoły. Ponadto przyjęcie, że z art. 73 ust. 1 KN wynika zakaz rozwiązania stosunku pracy prowadziłoby do przedłużenia trwania stosunku pracy nie tylko w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, ale i w dalszym okresie. Nie można także wykluczyć, że przyznanie ochrony mogłoby wymusić na pracodawcy konieczność zwolnienia innego nauczyciela, co przekreślałoby zastosowanie obiektywnego kryterium wyboru do zwolnienia z pracy (zob. uchwała SN z dn. 07.12.2006 r., sygn. akt: I PZP 4/06, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 89). Zgodzić się więc należy z tym, że także względy aksjologiczne przemawiają za tym, że prawo podmiotowe nauczyciela nie może być chronione w takim stopniu, aby wymuszać na pracodawcy dalsze zatrudnienie mimo braku takiej potrzeby oraz ponoszenia z tego tytułu nieuzasadnionych kosztów.”

Skoro zatem urlop dla poratowania zdrowia nie chroni nauczyciela przed zwolnieniem, to tym bardziej jest dopuszczalne dowolne kształtowanie treści stosunku pracy w drodze porozumienia pracodawcy i pracownika w trakcie trwania urlopu. Obniżenie wymiaru zatrudnienia wpływa jednak na wysokość wynagrodzenia, jakie otrzyma nauczyciel przebywający na urlopie.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się