Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 17.12.2019 r. rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Zgodnie z obecną treścią § 6 pkt 1 i 2 rozporządzenia wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny, składa dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole a organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji zmiany polegają na wprowadzeniu rozwiązania umożliwiającego kuratorom oświaty oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny przyznawanie z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, bez konieczności stosowania w tym zakresie trybu określonego w § 6 i 7 rozporządzenia.

Rozwiązanie to odpowiada postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W ramach tak sprawowanego nadzoru inspirują one nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanych rozwiązań w procesie kształcenia. Zachęcają do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Kuratorzy Oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie mają jednak możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli. Proponowana zatem zmiana, poszerzając ich kompetencje o możliwość przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, pozwoli na docenienie pracy tych nauczycieli.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10.08.2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się