„Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Czy od 2019 roku są zasadnicze zmiany dotyczące planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w stosunku do lat ubiegłych? Jeśli tak, to jakie?”

Zgodnie z art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela, w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wymagania te nie zmieniły się jednak od 01.09.2019 r. dla nauczyciela stażysty. Zgodnie z § 6 rozporządzenia – nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien:

1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;

2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;

4) uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.

Ponadto wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

  1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
  2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  3. umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  4. umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
  5. umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
  6. umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
  7. umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
  8. znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Wymagania te są dokładnie takie same, jakie były w momencie wejścia w życie rozporządzenia z dniem 01.09.2018 roku.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się